سامانه امنيتي

اطلاعات ورود را فراموش كرديد؟

چند نکته مهم

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه سامانه نخواهد بود